SZKOLENIA dla lekarzy - lip bumper / GMD

Leczenie pacjentów dorosłych

Wielokierunkowa Jednoczesna Rozbudowa Łuków Zębowych, to technika ortodontyczna, która pozwala na dystalizację zębów bocznych w górnym łuku zębowym za pomocą dystalizatora GMD lub lip bumpera i w dolnym łuku zębowym za pomocą lip bumpera. Dzięki dystalizacji zębów bocznych można uniknąć ekstrakcji przedtrzonowców i bezpiecznie uszeregować stłoczone zęby w odcinku przednim uzyskując piękny szeroki uśmiech.

Informacja nt. szkoleń: ortotropia@gmail.com